10 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

ICG, BST, DRL, HMH, POT, TIP, TV4, FDT, SPM và VDS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

11/01/2019 07:41

ICG, BST, DRL, HMH, POT, TIP, TV4, FDT, SPM và VDS thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 17/1/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (mã BST-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 21/1/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 25/1/2019, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/1/2019.

* Ngày 7/3/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2018.

* Ngày 24/1/2019, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/1/2019.

* Ngày 28/1/2019, Công ty Cổ phần Fiditour (mã FDT-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2019.

* Ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng việt (mã VDS-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2019.