10 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

SD5, NAV, HU1, SD4, SMN, DGC, C47, LCD và THG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

11/01/2019 14:45

SD5, NAV, HU1, SD4, SMN, DGC, C47, LCD và THG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2019.

* Ngày 29/3/2019, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (mã SD5-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/1/2019.

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã NAV-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/1/2019.

* Ngày 19/2/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (mã HU1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/1/2019.

* Ngày 29/1/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (mã S4A-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam (mã SMN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/1/2019.

* Ngày 28/1/2019, Công ty Cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/1/2019.

* Ngày 31/1/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/1/2019.

* Ngày 6/3/2019, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/1/2019.

* Ngày 30/1/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã THG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/1/2019.