11 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

SGC, NDN, VNT, CLH, PHN, VCC, HEV, HAX, SFN, SMB và DRL doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

14/04/2019 22:35

SGC, NDN, VNT, CLH, PHN, VCC, HEV, HAX, SFN, SMB và DRL doanh nghiệp niêm yết thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC-HNX) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2019.

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/4/2019.

* Ngày 2/5/2019, Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải Ngoại thương (mã VNT-HOSE) chi tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2019.

* Ngày 26/4/2019, Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên VVMI (mã CLH-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2019.

* Ngày 3/5/2019, Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã PHN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 18/4/2019.

* Ngày 22/5/2019, Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (mã VCC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 15/5/2019, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (mã HEV-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 30/5/2019, Công ty Cổ phần Dich vụ Ôtô hàng xanh (mã HAX-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 8/5/2019, Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn (mã SFN-HNX) chia cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 10/5/2019, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.

* Ngày 6/5/2019, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền bao gồm chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) - Trong đó: chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2018 : 8,98%/cổ phiếu và tạm ứng phần cổ tức năm 2019: 6,02%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/4/2019.