Agribank công bố phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu năm 2018

Agribank thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 4.000.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng...

Thanh Thủy

05/12/2018 19:27

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 4.000.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng.

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 73/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3/12/2018, Agribank thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018;

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động ngân hàng

Quyết định của Ngân hàng Nhà nước thông qua phương án phát hành;

Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn & hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2018;

Điều lệ của Agribank;

Báo cáo tài chính;

Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

* Thông tin chi tiết:

Website: http://www.agribank.com.vn/31/820/tin-tuc/hoat-dong-agribank/2018/12/14921/agribank-cong-bo-thong-tin-ve-viec-phat-hanh-trai-phieu-ra-cong-chung-nam-2018.aspx