Blog chứng khoán

17:29 - Thứ Sáu, 22/9/2017
ITRADER

Thanh khoản giảm đi ở các trụ và dao động tương đối hẹp cho thấy sức ép đã không lớn như dự kiến...

Blog chứng khoán: Hạ nhiệt bằng trụ

Blog chứng khoán: Hạ nhiệt bằng trụ

ITRADER

Mức độ phân hóa cổ phiếu khá tốt cho thấy thị trường lành mạnh, nhưng thị trường vẫn có thể điều chỉnh bằng chỉ số do nhiều trụ vẫn còn chịu sức ép lớn...