Bổ nhiệm 3 trợ lý Thủ tướng và Phó thủ tướng

Quyết định về việc bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Song Hà

20/12/2018 09:44

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định 1758/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Trợ lý cho ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 1759/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trợ lý cho ông Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định 1756/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trịnh, Hàm Vụ trưởng - Thư ký Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, giữ chức Trợ lý Phó thủ tướng Vũ Đức Đam.