Cán cân thương mại hai tháng đầu năm 2018 qua các con số

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong hai tháng đầu năm 2018 xuất siêu 1,08 tỷ USD...

Đào Hưng

05/03/2018 17:46

Ảnh 1.

Ảnh 2.

Ảnh 3.

Ảnh 4.

Ảnh 5.

Ảnh 6.

Ảnh 7.