chusohuu

  • Đề xuất chuyển khái niệm cổ phần hoá sang tư nhân hoá

    Đề xuất chuyển khái niệm cổ phần hoá sang tư nhân hoá

    - 23/09/2019 16:48 0

    "Chúng ta nên chuyển khái niệm cổ phần hoá sang tư nhân hoá. Chỉ khi nào khái niệm tư nhân hóa được áp dụng thì quá trình chuyển đổi sở hữu mới thực hiện được"...