chutichasean2020

  • Năm ASEAN 2020: 5 ưu tiên và 300 hội nghị, hoạt động

    Năm ASEAN 2020: 5 ưu tiên và 300 hội nghị, hoạt động

    - 18/11/2019 16:18 0

    Cơ bản đến nay, Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020, bắt đầu với sự kiện đầu tiên - Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào tháng 1/2020...