5 công ty chứng khoán báo lãi trong quý 1/2012

Năm công ty chứng khoán là HCM, SSI, KLS, VND và HBS thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2012...

Diễn biến giá cổ phiếu HCM trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

Hà Anh

17/04/2012 08:33

Năm công ty chứng khoán là HCM, SSI, KLS, VND và HBS thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2012.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC (mã HCM-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2012 với doanh quý 1/2011 của HCM đạt 158.6 tỷ đồng. Trong đó doanh thu môi giới đạt 36,5 tỷ đồng; doanh thu tự doanh đạt 8,6 tỷ đồng, doanh thu khác đạt hơn 103 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2012 đạt 101,65 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ 2011 (51,4 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế đạt 81,65 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2011, HCM có 862,7 tỷ đồng trong đó có 415,3 tỷ đồng tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán; trong quý 1/2012, công ty vẫn phải trích lập 51,6 tỷ đồng dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HSX) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý 1/2012 với doanh thu của công ty đạt 172,4 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ SSI lãi trên 246 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ gần 116 tỷ đồng của quý 1/2011.

SSI cho biết, nguyên nhân quý 1/2012 lãi trên 246 tỷ đồng là do khối lượng giao dịch và thị giá chứng khoán tăng nên doanh thu môi giới chứng khoán tăng; xu hướng tăng tích cực của thị trường đem lại khoản hoàn nhập dự phòng xấp xỉ bằng chi phí dự phòng kỳ trước.

Cũng theo thuyết minh của SSI, lợi nhuận quý 1/2012 của SSI đạt hơn 246 tỷ đồng, trong đó đã có hơn 66 tỷ đồng là chi phí hoàn nhập dự phòng từ 3 doanh nghiệp liên kết là ABT, HVG, PAN. Các khoản chi phí này sẽ không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012. Thay vào đó, kết quả hoạt động kinh doanh của 3 công ty liên kết này được ghi nhận vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012 của SSI theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (mã KLS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2012 với doanh thu của KLS đạt 78,31 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 1,92 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 5,38 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 70,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 80,4 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty được hoàn nhập 29,99 tỷ đồng chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán trong khi cùng kỳ khoản chi phí này lên tới 35,21 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của KLS trong quý 1/2012 đạt hơn 61,51 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ (30,2 tỷ đồng).

Tiền và tương đương tiền cuối quý 1/2012 đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 124 tỷ đồng so với số dư đầu năm (1.833 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND-HNX) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2012 với doanh thu quý 1/2012 của VND đạt 62,4 tỷ đồng. Trong đó: doanh thu môi giới đạt gần 15 tỷ đồng; doanh thu đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 3,46 tỷ đồng: doanh thu tư vấn đạt 180 triệu đồng; doanh thu khác đạt 43,78 tỷ đồng.

Đặc biệt, chi phí hoạt động kinh doanh quý này của VND chỉ còn hơn 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2011 lên tới hơn 106 tỷ đồng. Trong quý 1/2012, VND được hoàn nhập 34 tỷ dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2012 đạt 30,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2011 lỗ hơn 42 tỷ đồng; EPS quý 1/2012 đạt 304 đồng/cp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (mã HBS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh quý 1/2012 với doanh thu thuần của HBS đạt 7,79 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 4,72 tỷ đồng; doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán đạt 3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp 1,89 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế của HBS đạt 51,18 triệu đồng năm 2012, giảm mạnh so với mức lãi 304,6 triệu đồng cùng kỳ năm 2011.