Blog chứng khoán: Từ chối mua cao

Blog chứng khoán: Từ chối mua cao

iTrader

Cầu đã không đẩy giá và chờ đợi rất thụ động là điều dễ thấy nhất hôm nay...

Blog chứng khoán: Thị trường có thể đã tạo đáy

Blog chứng khoán: Thị trường có thể đã tạo đáy iTrader

Thị trường có đáy không có nghĩa là điểm mua an toàn với cổ phiếu đã xuất hiện...

BÌNH LUẬN