Blog chứng khoán: Thị trường có thể đã tạo đáy

Blog chứng khoán: Thị trường có thể đã tạo đáy

iTrader

Thị trường có đáy không có nghĩa là điểm mua an toàn với cổ phiếu đã xuất hiện...

Blog chứng khoán: Chờ tín hiệu kiểm chứng

Blog chứng khoán: Chờ tín hiệu kiểm chứng iTrader

Yếu tố tâm lý có thể thay đổi khi thông tin hỗ trợ mới xuất hiện. Điều cần là chờ thị trường xác nhận sự đồng thuận trong đánh giá thông tin...

BÌNH LUẬN