Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 4-5/2

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2016...

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HMH trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

04/02/2016 09:43

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 2/2016.

* Ngày 4/2/2016, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 4/2/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (mã VMS-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 4/2/2016, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (mã D11-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 4/2/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thuỷ sản Cửu Long An Giang (mã ACL-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 4/2/2016, Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX) trả cổ tức  đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (mã CTN-HNX) thông báo việc thay đổi lần 4 ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu CTN (ngày đăng ký cuối cùng: 29/8/2014) sang ngày 5/2/2016 thay vì ngày 20/11/2015 do công tác thu hồi vốn từ các dự án bị chậm hơn so với kế hoạch.

* Ngày 5/2/2016, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền cho niên độ tài chính 2015 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).