PVF được thực hiện nghiệp vụ mua, bán trái phiếu doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định bổ sung nghiệp vụ mua, bán trái phiếu doanh nghiệp vào Giấy phép hoạt động của PVFC...

Diễn biến giá cổ phiếu PVF trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.

Minh Hà

16/11/2011 15:07

Ngày 14/11/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 2481/QĐ-NHNN về việc bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (mã PVF-HSX).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam được bổ sung nội dung “Thực hiện nghiệp vụ mua, bán trái phiếu doanh nghiệp” Vào điểm 5.4, khoản 5, Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động đối với Công ty tài chính số 72/GP-NHNN ngày 17/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam.

Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm sửa đổi Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi như trên và đăng ký Điều lệ đã sửa đổi tại Ngân hàng Nhà nước; Đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố nội dung thay đổi theo đúng quy định của pháp luật.

Quyết định này là bộ phận không tách rời của Giấy phép số 72/GP-NHNN ngày 17/3/2008 của Thống đốcNgân hàng Nhà nước cấp cho Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam.