cophantapdoanpan

  • Quỹ CGIF bảo lãnh cho PAN phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu

    Quỹ CGIF bảo lãnh cho PAN phát hành 1.135 tỷ đồng trái phiếu

    - 10/09/2018 18:59 0

    Số tiền thu được từ đợt phát hành này PAN dự định dùng cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động...