dautuvaphattriendaquocgia

  • Sau kiểm toán, IDI giảm 660 tỷ

    Sau kiểm toán, IDI giảm 660 tỷ "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ"

    - 08/04/2019 08:03 0

    Số tiền 660 tỷ đồng bị giảm ở "doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" có liên quan tới việc IDI chuyển nhượng nhà máy thức ăn thủy sản và được kiểm toán chuyển sang khoản mục thu nhập khác...