giavnd

  • "Kịch bản của VND trong năm 2020 là đi ngang"

    - 10/01/2020 07:36 0

    Các đối tác thương mại chính của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quản lý tỷ giá...