gianlanchuyengia

  • Thách thức từ nhiều phía trong chống gian lận chuyển giá

    Thách thức từ nhiều phía trong chống gian lận chuyển giá

    - 20/07/2018 10:06 0

    Các doanh nghiệp FDI có muôn vàn thủ đoạn để gian lận chuyển giá, trong khi Việt Nam vẫn còn trở ngại về cơ sở dữ liệu, khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện ...