growasiaforum

  • Kết nối nông nghiệp vì tăng trưởng châu Á

    Kết nối nông nghiệp vì tăng trưởng châu Á

    - 12/09/2018 10:10 0

    Trong giai đoạn phát triển hiện nay, bên cạnh vai trò kiến tạo của Chính phủ, vai trò chủ thể của nông dân, cần phải có sự đồng hành của doanh nghiệp...