HNX tiếp tục đưa 7 cổ phiếu vào diện bị cảnh báo, kiểm soát

HNX tiếp tục đưa một loạt doanh nghiệp vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh của công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán là con số âm...

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VTH trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Hà Anh

11/04/2019 11:52

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tiếp tục đưa một loạt doanh nghiệp niêm yết trên HNX vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận kết quả kinh doanh của công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán là con số âm.

Cụ thể: Cổ phiếu VTH của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Cổ phiếu BKC của Công ty Cổ phần Khoán sản Bắc Cạn bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Cổ phiếu SDA của Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, cổ phiếu SPI của Công ty Cổ phần SPI bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 10/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Bên cạnh đó, HNX còn bổ sung thêm cổ phiếu DNY của Công ty Cổ phần Thép Dana bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Ngoài ra, cổ phiếu DST của Công ty Cổ phần Sao Thăng Long bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Cổ phiếu DZM của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An bị đưa vào diện kiểm soát từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế năm 2017 và 2018 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán là con số âm. Đồng thời, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Cổ phiếu MKV của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 9/4 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 là con số âm.

Bên cạnh đó, HNX yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD) có báo cáo giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết và giải trình công bố thông tin do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018.

HNX sẽ có thông báo đưa các cổ phiếu trên ra khỏi diện bị kiểm soát và diện bị cảnh báo sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo theo quy chế niêm yết.