kinhtenhanuoc

  • Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Đề cao tính thị trường

    Cải cách doanh nghiệp nhà nước: Đề cao tính thị trường

    - 14/05/2019 20:59 0

    Nếu không tuân theo các quy luật thị trường và được thực hiện mang tính thị trường, mục tiêu cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp nhà nước sẽ không thể về đích...