lcg

  • Licogi 16 bị cưỡng chế thuế hơn 54 tỷ đồng

    Licogi 16 bị cưỡng chế thuế hơn 54 tỷ đồng

    - 14/03/2019 17:21 0

    Số tiền thuế bị cưỡng chế này có liên quan đến các khoản thuế mà Licogi 16 đã ghi nhận trong giai đoạn năm 2007 đến năm 2010...