longtin

  • Phát triển Chính phủ số: Điều quan trọng là xây dựng lòng tin

    Phát triển Chính phủ số: Điều quan trọng là xây dựng lòng tin

    - 21/03/2019 21:00 0

    "Cách tiếp cận trong phát triển Chính phủ số phải lấy người dân làm trung tâm, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt để xây dựng lòng tin"...