phamductrung

  • “20% doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh không lãi, thua lỗ”

    “20% doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh không lãi, thua lỗ”

    - 14/11/2018 10:34 0

    Một con số đáng lưu ý, phản ánh tình hình sức khoẻ của doanh nghiệp nhà nước được Trưởng ban Cải cách và Phát triển doanh nghiệp - CIEM đưa ra...