phamhoangduc

  • Agribank tạm khuyết vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên

    Agribank tạm khuyết vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên

    - 01/11/2019 16:51 0

    Sau khi ông Trịnh Ngọc Khánh nghỉ hưu theo chế độ, Hội đồng thành viên ngân hàng Agribank còn lại 7 người và tất cả đều là thành viên Hội đồng thành viên...