quanhan

  • Úc xem xét cấp

    Úc xem xét cấp "visa" cho nhãn Việt

    - 01/03/2018 14:08 0

    Tiếp theo trái vải, xoài và thanh long, nhãn tươi của Việt Nam cũng có thể xuất khẩu sang Úc từ năm 2019...