Quý 2/2019, VSD cấp mã số giao dịch cho 1.144 nhà đầu tư ngoại

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 và quý 2/2019...

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 31.033 mã - trong đó, có 4.317 tổ chức và 26.716 cá nhân.

Hà Anh

05/07/2019 08:20

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6 và quý 2/2019.

Theo đó, trong tháng 6, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 356 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 25 tổ chức và 331 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 27 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 09 tổ chức và 18 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 02 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy trong quý 2/2019, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 1.144 nhà đầu tư nước ngoài – trong đó, có 122 tổ chức và 1.022 cá nhân; Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 10 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 07 tổ chức và 03 cá nhân.

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 31.033 mã - trong đó, có 4.317 tổ chức và 26.716 cá nhân.