Quyết thêm 15.000 tỷ cho Long Thành từ vốn đầu tư công trung hạn

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021...

Kết qủa biểu quyết nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Nguyên Vũ

24/11/2017 14:47

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sử dụng 15.000 tỷ đồng còn lại từ 80 nghìn tỷ dành cho các dự án quan trọng quốc gia tại kế hoạch đầu tư công trung hạn để bố trí cho dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Đề nghị này đã được Quốc hội chấp nhận khi thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án nói trên.

Tại đây, Quốc hội quyết định tổng mức đầu tư dự án là 22.938 tỷ đồng. Diện tích đất thu hồi là 5.399,35 héc-ta, trong đó: diện tích đất của dự án sân bay Long Thành là 5.000 héc-ta, diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là 282,35 héc-ta, diện tích đất phân khu 3 của khu tái định cư Bình Sơn là 97 héc-ta, diện tích đất khu nghĩa trang là 20 héc-ta.

Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021.

Về nguồn vốn, nghị quyết nêu rõ, ngoài nguồn vốn 5.000 tỷ đồng đã được Quốc hội bố trí, bố trí bổ sung 15.000 tỷ đồng trong tổng số 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia theo nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội; 2.938 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu. 

Trường hợp không thu đủ từ nguồn thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư giai đoạn đầu thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định từ nguồn nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Toàn bộ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất tái định cư, cho thuê đất thuộc dự án được hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan và uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện một số công việc.

Một, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình Hội đồng thẩm định Nhà nước để báo cáo Thủ tướng quyết định đầu tư dự án. Rà soát đơn giá bồi thường, hỗ trợ để bảo đảm công bằng giữa tổ chức với hộ gia đình, cá nhân.

Hai, quy hoạch, thiết kế các lô đất nền của khu tái định cư, suất tái định cư tối thiểu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người dân có đất bị thu hồi.

Ba, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, ổn định cuộc sống của người dân, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có đất bị thu hồi.

Bốn, khẩn trương xây dựng và triển khai đề án giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc diện di dời, giải tỏa.

Năm, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai thực hiện dự án; kịp thời xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và những vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện dự án.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội thông qua.