raucuqua

  • Rau màu vụ Đông đạt gần 30.000 tỷ đồng

    Rau màu vụ Đông đạt gần 30.000 tỷ đồng

    - 22/03/2018 11:38 0

    Những năm qua, giá trị hàng hóa rau màu vụ Đông liên tục tăng nhanh, năm 2011 đạt 10 nghìn tỷ đồng; năm 2015 đạt 20 nghìn tỷ đồng; năm 2016 đạt 25 nghìn tỷ...