Hạ trần lãi suất cho vay: Khó mọi bề

Hạ trần lãi suất cho vay: Khó mọi bề

Nguyễn Hoài

Có thể thấy Ngân hàng Nhà nước không muốn giảm thêm lãi suất, nếu giảm thì cũng ở mức “gọi là cho có”...

Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp giảm lãi suất

Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp giảm lãi suất Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp giảm lãi suất, dù không có quyết định nào...

HỢP TÁC VỚI