Sau hai năm, vẫn nặng nợ lãi suất cao

Sau hai năm, vẫn nặng nợ lãi suất cao

Minh Đức

Đến thời điểm này vẫn có nhiều khoản vay phải chịu lãi suất rất cao...

Lãi suất đang bơi trên “biển Chết”

Lãi suất đang bơi trên “biển Chết” Minh Đức

Lãi suất đã tự bơi được, là nhờ điều hành hay do đặc tính tự nhiên tự nổi?...