9 quy định mới về an toàn ngân hàng tại Việt Nam

9 quy định mới về an toàn ngân hàng tại Việt Nam

Minh Đức

Quy định mới tập trung xử lý việc “khai man” vốn, chống sở hữu chéo..., có hiệu lực từ 1/2/2015...

6 ràng buộc cho vay đầu tư cổ phiếu từ 1/2/2015

6 ràng buộc cho vay đầu tư cổ phiếu từ 1/2/2015 Khánh Hà

Quy định mới chỉ cho phép cho vay đầu tư cổ phiếu không vượt quá 5% vốn điều lệ của ngân hàng...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN