Hạn chế lấy phiếu tín nhiệm vì có “tác dụng phụ”?

Hạn chế lấy phiếu tín nhiệm vì có “tác dụng phụ”?

Nguyễn Lê

Dự thảo sửa đổi Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm vẫn chưa thể thuyết phục nhiều đại biểu Quốc hội...

Mở mới, nâng cấp hàng loạt đường bị ngập tại trung tâm Tp.HCM

Mở mới, nâng cấp hàng loạt đường bị ngập tại trung tâm Tp.HCM Huy Nam

Tp.HCM đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường huyết mạch...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN