Chính phủ  giải thích tiến độ một số luật về quyền công dân

Chính phủ giải thích tiến độ một số luật về quyền công dân

Nguyễn Lê

Luật Về hội, Luật Biểu tình, Nghị quyết của Quốc hội về tham gia gìn giữ hòa bình là những vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ...

Chính phủ  giải thích tiến độ một số luật về quyền công dân

"Thu hẹp khoảng cách giới sẽ làm tăng đáng kể GDP"

KIỀU LINH

"Ngày càng có nhiều bằng chứng về việc thu hẹp khoảng cách giới sẽ làm tăng đáng kể tổng sản phẩm quốc nội GDP"...