Tài liệu tối mật, tuyệt mật của Việt Nam có thể được giải mật sau bao nhiêu năm?

Tài liệu tối mật, tuyệt mật của Việt Nam có thể được giải mật sau bao nhiêu năm?

Nguyễn Lê

Danh mục bí mật Nhà nước được giao cho Thủ tướng Chính phủ ban hành với độ tuyệt mật, tối mật và mật...

Tài liệu tối mật, tuyệt mật của Việt Nam có thể được giải mật sau bao nhiêu năm?

Tuyển quá biên chế, lãnh đạo sẽ phải bồi hoàn kinh phí

Duyên Duyên

Lãnh đạo các đơn vị nếu thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật...