Quốc hội đặt thời hạn cuối 2015 cho tái cơ cấu kinh tế

Quốc hội đặt thời hạn cuối 2015 cho tái cơ cấu kinh tế

Nguyên Hà

Theo Quốc hội, các hạn chế của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chủ yếu từ các nguyên nhân chủ quan...

“Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm công tâm”

“Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm công tâm” Nguyễn Lê

Bế mạc chiều 28/11, Quốc hội đã qua hơn một tháng làm việc, thông qua 18 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật khác...

HỢP TÁC VỚI
BÌNH LUẬN