Kiểm soát tốt quyền lực, nâng cao hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế

Kiểm soát tốt quyền lực, nâng cao hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế

Hà Vũ

Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế...

Kiểm soát tốt quyền lực, nâng cao hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế

Ba nhân tố lựa chọn cán bộ có tâm có tài

Hà Minh

Thứ nhất, người đứng đầu, thứ hai là người làm công tác tổ chức, thứ ba là người được lựa chọn...