Góc nghị trường: Quốc hội tham luận và Quốc hội tranh luận

Góc nghị trường: Quốc hội tham luận và Quốc hội tranh luận

Nguyên Thảo

Mong muốn có một Quốc hội tranh luận có lẽ cũng đã chạm đến tâm tư của không ít vị đại diện cho nhân dân...

“Đại biểu Quốc hội cần có tư duy phản biện”

“Đại biểu Quốc hội cần có tư duy phản biện” Nguyễn Lê

Hiện nay nhiều đại biểu muốn vào Quốc hội mà lại không tâm huyết với nhân dân...