Tái khởi động việc lấy phiếu tín nhiệm

Tái khởi động việc lấy phiếu tín nhiệm

Nguyễn Lê

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về mẫu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm...

Sẽ thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Tp.HCM

Sẽ thanh tra trách nhiệm Chủ tịch Tp.HCM Ngô Trang

Mục đích thanh tra nhằm làm rõ việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nạn, tố cáo và phòng chống tham nhũng...