Bộ Giao thông: Không bắt nhà đầu tư BOT ký thu phí tự động với VETC

Bộ Giao thông: Không bắt nhà đầu tư BOT ký thu phí tự động với VETC

Kiều Linh

Bộ Giao thông Vận tải không bắt buộc nhà đầu tư BOT phải ký với nhà cung cấp dịch vụ nào, Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định...

Bộ Giao thông: Không bắt nhà đầu tư BOT ký thu phí tự động với VETC

Bộ Nông nghiệp muốn bỏ, sửa hơn 100 điều kiện kinh doanh

Kiều Linh

Trong tổng số 345 điều kiện đầu tư, kinh doanh, Bộ đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 118 điều kiện...