Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 10 năm thi công, 4 lần sai hẹn

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 10 năm thi công, 4 lần sai hẹn

Đinh Tịnh

Sau 3 lần sai hẹn, Tổng thầu Trung Quốc bất ngờ lại xin lùi đến tháng 11/2018 sẽ vận hành thử tuyến Đường sắt Cát Linh - Hà Đông...

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 10 năm thi công, 4 lần sai hẹn

Rủi ro tín dụng BOT

Nguyễn Hoài

Hiện tượng BOT Cai Lậy không còn cá biệt khi mà có tới 7 dự án tương tự...