Tư duy mới cho những ngành kinh doanh già cỗi

Tư duy mới cho những ngành kinh doanh già cỗi

*Nguyễn Bá Ngọc

Trường hợp Tugo có giá trị gợi mở tư duy và cảm hứng để sáng tạo cho nhiều ngành xưa cũ của Việt Nam mở ra được những triển vọng mới sán lạn hơn...

Tư duy mới cho những ngành kinh doanh già cỗi

Quỹ MetLife hỗ trợ phụ nữ và hộ dân nghèo tỉnh Kon Tum

P.V

Một trong những mục tiêu của dự án là cung cấp các chương trình giáo dục toàn diện về kỹ năng quản lý tài chính cho phụ nữ và thanh niên...