Cùng một tác giả

  • Từ American Motor đến… Trung Nguyên

    Từ American Motor đến… Trung Nguyên

    - 11/08/2007 13:31 0

    Lịch sử kinh tế thế giới đã chứng kiến rất nhiều những sai lầm của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp dẫn đến sự suy vong...