Cùng một tác giả

  • Số hóa dịch vụ ngân hàng: Cơ hội sống còn

    Số hóa dịch vụ ngân hàng: Cơ hội sống còn

    - 19/05/2017 11:10 0

    Nếu có thể, các ngân hàng cần xây dựng quan hệ đối tác công nghệ, đầu tư vào các lĩnh vực mới và quan sát tận dụng cơ hội liên quan tới 4.0...