tongdieutra

  • Cả nước vẫn còn 4.800 hộ không có nhà

    Cả nước vẫn còn 4.800 hộ không có nhà

    - 11/07/2019 17:08 0

    Trong tổng số hơn 26,8 triệu hộ dân cư, vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở...