vdb

  • Vinachem không đủ khả năng trả hết nợ cho dự án 12.000 tỷ

    Vinachem không đủ khả năng trả hết nợ cho dự án 12.000 tỷ

    - 07/11/2018 12:19 0

    Tình hình tài chính tập đoàn hiện nay rất khó khăn, tập đoàn không có đủ khả năng thu xếp nguồn tiền để trả nợ toàn bộ các khoản vay đến hạn cho VDB trong năm 2018...