hokinhdoanh

  • “Không nên ép 5,3 triệu hộ cá thể lên doanh nghiệp”

    “Không nên ép 5,3 triệu hộ cá thể lên doanh nghiệp”

    - 10/07/2019 21:38 0

    Nền kinh tế muốn tốt lên thì cần tư duy lại về phương thức tạo lập môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp...