nguonloithuysan

  • Khai thác thủy sản phải có quy hoạch

    Khai thác thủy sản phải có quy hoạch

    - 05/09/2019 09:00 0

    Khai thác nguồn lợi hải sản tạo ra giá trị 83.482 tỷ đồng và 3,3 tỷ USD xuất khẩu năm 2018...