14:55 27/12/2020

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá

Thuỷ Tiên

Tuần qua chứng kiến sự bứt phá của nhóm cổ phiếu khu công nghiệp như TDC tăng 31,7%; BCE tăng 29,9%; KBC tăng 23,8% và IJC tăng 21%

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 2.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 3.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 4.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 5.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 6.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 7.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 8.

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp bứt phá - Ảnh 9.