thamgia

  • Kinh doanh vận tải hàng không: Nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 34%

    Kinh doanh vận tải hàng không: Nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 34%

    - 18/11/2019 21:45 0

    Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện: nhà đầu tư nước ngoài chiếm không quá 34% vốn điều lệ. Trước đó tỷ lệ này nằm ở mức 30%...