Cùng một tác giả

  • Bác sỹ thành doanh nhân

    Bác sỹ thành doanh nhân

    - 18/02/2008 08:43 0

    Bác sỹ trẻ Trần Trọng Kiên bỏ sau lưng tấm bằng đại học y khoa để sáng lập Buffalo Tours...