Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 1

Mùa thu năm 1945, cả dân tộc Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật, đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (ngày 2/9/1945).

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (ngày 19/8/1945) là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là bản hùng ca bất diệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc mà ý nghĩa của những tư tưởng đó vẫn còn giá trị dài lâu. Nhiều bài học kinh nghiệm trong Cách mạng tháng Tám của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 2
Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 3

Đó là bài học về chớp thời cơ và tận dụng thời cơ để giành thắng lợi. Bài học về tập hợp, đoàn kết, huy động toàn dân tham gia sự nghiệp cách mạng, tham gia sự nghiệp xây dựng đất nước; nâng cao ý thức tự lực tự cường, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của dân tộc, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế.

Bài học về xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Năm 2021, cả nước hướng tới kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) trong bối cảnh hết sức đặc biệt và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Cả nước, cả hệ thống chính trị và toàn dân lao vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Hơn một năm qua, kể từ khi đại dịch Covid -19 bùng phát đầu năm 2020, chưa bao giờ tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng của cả dân tộc lại được nhắc đến nhiều như vậy và hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ được phát huy bằng sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 4
Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 5

Trong lời hiệu triệu đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; chúng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; chúng ta đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa”. Lời kêu gọi được phát đi đúng thời điểm, đi vào trái tim của mỗi một đồng bào Việt Nam yêu nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việt Nam là một dân tộc có truyền thống đoàn kết, luôn thể hiện được bản lĩnh, ý chí vững vàng mỗi khi đương đầu với mọi hiểm nguy, thách thức. Chính vì vậy, không có khó khăn nào mà nước ta không thể vượt qua. Tại thời điểm này, phẩm chất của dân tộc ta lại một lần nữa được củng cố và phát huy toàn diện”.

“Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng càng khó khăn gian khổ chúng ta lại càng phải đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc. Trong cuộc chiến chống Covid-19, sự đồng lòng của nhân dân là chìa khóa mở cánh cửa lớn để chúng ta thoát ra khỏi đại dịch và trở về cuộc sống bình thường, bình yên, an dân, an toàn”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.

Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 6

Lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết dân tộc trong lịch sử hào hùng của đất nước đã được phát huy làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trở thành bài học quý giá đưa tới thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội, và nay đang hiện hữu trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng, Chính phủ ta đã sớm kêu gọi nhân dân đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, quyết tâm cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Từ đó, đã huy động được sức mạnh hưởng ứng, chung tay của mỗi người dân, mỗi cá nhân trong phòng, chống dịch.

Trong khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp của người dân Việt Nam càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Và những phẩm chất ấy sẽ càng củng cố quyết tâm của chúng ta chiến đấu chiến thắng đại dịch.

Đoàn kết là sức mạnh làm nên chiến thắng - Ảnh 7