Vinamilk báo lãi vượt kế hoạch năm

Lãi trước thuế năm 2014 của VNM đạt 7.613 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 6.068 tỷ đồng - vượt 1,3% kế hoạch...

Hoạt động sản xuất tại Vinamilk.

Hà Anh

30/01/2015 23:41

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã VNM-HOSE) công bố báo cáo tình hình quản trị của công ty trong năm 2014.

Cụ thể, tổng doanh thu của công ty ước thực hiện năm 2014 đạt 35.704 tỷ đồng, bằng 98,4% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 7.613 tỷ đồng - vượt 1,1% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 6.068 tỷ đồng - vượt 1,3% kế hoạch. EPS đạt 6.068 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động đầu tư, trong năm 2014 các công ty con và liên kết của Vinamilk tiếp tục được cải thiện. Các dự án đầu tư mở rộng trang trại bò sữa, nâng cấp một số cơ sở sản xuất, chế biến hiện có và các dự án đầu tư ở nước ngoài tiếp tục được triển khai.