Xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 122 tỷ USD trong nửa năm 2019

Xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 122 tỷ USD trong nửa năm 2019

Duyên Duyên

Thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 1,59 tỷ USD...

Xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 122 tỷ USD trong nửa năm 2019

Da giầy với mục tiêu xuất khẩu 21,5 tỷ USD

LÊ MÂY

Ngành da giày dự báo trong năm 2019 này sẽ kinh doanh tiếp tục khả quan...