Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hướng tới mục tiêu 40 tỷ USD

Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hướng tới mục tiêu 40 tỷ USD

Chu Khôi

Năm 2017 nhiều dấu mốc mới: thủy sản lần đầu tiên vượt 8 tỷ USD, lâm sản lần đầu tiên cán mốc 8 tỷ USD, rau quả lập kỷ lục 3,45 tỷ USD...

Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hướng tới mục tiêu 40 tỷ USD

Đường bắp chặn đứng đường Việt

Hoàng Tuấn

Ngay khi có mặt trên thị trường, đường bắp đã tác động mạnh đến nhu cầu tiêu thụ đường trắng...