7 tháng, bội chi ngân sách vượt 105.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, ngân sách đã bội chi khoảng 105.000 tỷ đồng...

Thuế bảo vệ môi trường với xăng tăng 3.000 đồng nên từ đầu năm đến nay số thu ngân sách đã đạt 21.900 tỷ đồng, vượt dự toán và cao hơn nhiều so với mức cùng kỳ.

Kiều Châu

28/07/2016 06:00

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu chi ngân sách 7 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay ước tính đạt 500,8 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 397,3 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 21,6 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 80,4 nghìn tỷ đồng.

Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá như thu tiền sử dụng đất đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 36,7 nghìn tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 21,9 nghìn tỷ đồng, thu thuế công - thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 79,3 nghìn tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 79,1 nghìn tỷ đồng.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 98,3 nghìn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 606,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,4 nghìn tỷ đồng (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 88,1 nghìn tỷ đồng), chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính gồm cả chi cải cách tiền lương đạt 435,5 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ và viện trợ đạt 81,6 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, ngân sách ước đã bội chi trên 105.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Việt Nam là nước có mức thâm hụt ngân sách cao hơn so với một số nước trong khu vực. Năm 2015, bội chi ngân sách của Việt Nam là trên 6% GDP.

Trong khi đó, CIEM dẫn số liệu của IMF tại báo cáo triển vọng kinh tế thế giới (WEO) cho biết, năm 2015, thâm hụt ngân sách của Thái Lan là 1,2% GDP, của Indonesia là 2,3% GDP, của Philippines là 0,12% GDP và của Campuchia là 2% GDP.