Muốn kinh doanh bảo hiểm phải có tối thiểu 2.000 tỷ

Đối với doanh nghiệp nước ngoài phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ USD vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép...

Tổ chức trong nước muốn lập công ty bảo hiểm phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm - Ảnh minh họa.

Nguyên Hà

13/07/2016 09:12

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016 quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Theo đó, nghị định quy định về việc thành lập và hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe, doanh nghiệp tái bảo hiểm (doanh nghiệp bảo hiểm), chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (chi nhánh nước ngoài), doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm…

Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm tại Việt Nam phải được Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động hoặc đáp ứng các điều kiện về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định tại Nghị định này.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia bảo hiểm có quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm và chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam, trừ trường hợp sử dụng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định. Không tổ chức, cá nhân nào được phép can thiệp trái pháp luật đến quyền lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài của bên mua bảo hiểm.

Nghị định quy định rõ điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm. Theo đó, để thành lập công ty TNHH bảo hiểm thì ngoài các điều kiện chung theo quy định, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải là tổ chức đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với tổ chức nước ngoài thì phải là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam.

Quy định về vốn, nghị định nêu rõ doanh nghiệp, tổ chức trong nước phải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ USD vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 3 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.